About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส . จี. ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ .ศ.2535 เป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว ที่บริษัทฯดําเนินธุรกิจด้านระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย จึงทําให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการนําเข้า จัดจําหน่าย ติดตั้ง และให้บริการระบบกล้องวงจรปิด CCTV Surveillance System แบรนด์ฟูจิโกะ (Fujiko) และเคนโปร (Kenpro) และเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Bosch, Honeywell, Panasonic, Hikvision, Dahua, Uniview และอีกหลากหลายแบรนด์ชั้นนําต่างๆ ปัจจุบัน บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จํากัด เป็นหนึ่งในผู้นําเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย เป็น System Integrator (SI) ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันงานระบบต่างๆ ตาม ความต้องการของลูกค้า เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล ให้คําปรึกษา วางแผนและออกแบบโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ